Osz

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy muszą podejmować niezbędne środki, aby pracownicy unikali wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń zdrowotnych związanych z pracą, a także skutecznych środków pierwszej pomocy.

W środowisku pracy, które staje się coraz szybsze i coraz bardziej wymagające, skuteczne bezpieczeństwo pracy i unikanie wypadków mają zasadnicze znaczenie.

Co obejmuje bezpieczeństwo pracy?

Bezpieczeństwo pracy obejmuje szereg przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tym, na przykład, bezpieczne miejsca pracy i środki projektowania miejsc pracy, bezpieczne użytkowanie sprzętu roboczego, ochronę przed hałasem, profilaktyczną opiekę zdrowotną, przenoszenie lub używanie ładunków do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi lub biologicznymi. . Z kolei bezpieczeństwo techniczne oferowanych na rynku urządzeń, wyrobów i systemów jest przedmiotem ustawy o bezpieczeństwie produktów.

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy

Najważniejszym prawem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy jest ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy (ArbSchG). Pracodawcy muszą ocenić zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy i zdecydować o niezbędnych środkach ochronnych. Pracodawca musi zapewnić normalne działanie organizacji zajmującej się bezpieczeństwem w firmie. Cel ten można osiągnąć szczególnie efektywnie poprzez ciągłą integrację bezpieczeństwa i higieny pracy ze strukturą i procesami przedsiębiorstwa. Pracodawcy kierują również pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmują środki zapobiegawcze w przypadku szczególnie niebezpiecznych miejsc pracy i warunków pracy. Przy wdrażaniu środków bezpieczeństwa pracy ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy daje firmom pole manewru, aby mogły uczciwie radzić sobie z różnymi sytuacjami w każdej firmie.